Aangepaste Omgevingsvisie opnieuw naar de gemeenteraad


Het college (zonder wethouder Karin Walters sinds vorige week) stuurde de Omgevingsvisie naar de Raad.

Het college zegt daarover in een nieuwsbericht:  “Drie jaar na het vaststellen van het herzien plan van aanpak ligt nu de Omgevingsvisie Hilversum 2040 voor besluitvorming voor. Achter ons ligt een intensief participatietraject. Veel Hilversummers hebben inbreng geleverd. Er zijn veel en uiteenlopende gezichtspunten ingebracht. Toch heeft Hilversum een redelijk eensgezind beeld over de toekomst, die goed beschreven staat in de ‘Denkrichting voor de Omgevingsvisie: het beste van twee werelden, dorp én stad. Deze Denkrichting ligt duidelijk aan de basis voor de definitieve Omgevingsvisie. Daarnaast hebben veel ingebrachte zienswijzen een plek gekregen. De visie die nu voorligt, is wat het college betreft een gebalanceerd stuk, die richting geeft aan de toekomst van Hilversum en duidelijkheid biedt hoe we met elkaar die richting op willen”.

HOP2040 oriënteert zich op de stukken, bespreekt het met haar achterban (de 41 bewonersorganisaties) en bereidt een inspraakreactie voor.

De definitieve Omgevingsvisie vindt u hier, bij onderwerp 4 van de agenda van de raadscommissie van 17 april 2024.

Laat een bericht achter