Bouwstenen voor je zienswijze


Je kunt gebruik maken van onderstaande bouwstenen voor je eigen zienswijze. Kijk natuurlijk wel of je het eens bent met de tekst: of je iets wilt wijzigen, aanvullen of weglaten. HOP2040 adviseert om met de eerste bouwsteen te beginnen.

De bouwstenen zijn eenvoudig te kopiëren en te plakken in de zienswijze module van de gemeente. Klik op deze link om een zienswijze in te sturen. 

De Omgevingsvisie 2040 verzuimt om direct in het begin de eigen basis te vermelden: de participatieopbrengst. Na een lang en intensief participatietraject, en de opdracht van de raad om de participatieopbrengst te betrekken bij de op te stellen Omgevingsvisie, zou het recht doen om te starten met het alom bekende samenvattende kader uit het rapport Inwoners aan het woord, pagina 10:

Hilversum in de toekomst

In grote lijnen doemt een vrij eensgezind beeld op van de toekomst van Hilversum. Duidelijk is dat iedereen een groen(er) Hilversum wil, met het dorpse karakter en toch stadse voorzieningen. Een goed evenwicht tussen rustig wonen en reuring. Met een ziekenhuis, sport, winkels, uitgaan en cultuur naar ieders smaak. Een gezellige stad waar mensen bij elkaar betrokken zijn en kunnen meedoen. Een stad met een diverse bevolking en een diverse, maar toch samenhangende bebouwing. Afgestemd op de verschillende (woon)behoeften en met respect voor Dudok. Met een ruimtelijke opzet en met ruimte voor spelen, ontmoeten en groen. Een stad die goed bereikbaar is. Waar veel aandacht is voor gezondheid en duurzaamheid, en ingericht op het veranderende klimaat. Een stad (of dorp) die het beste biedt van twee werelden, en met het liefst meer eigen identiteit.”

De Omgevingsvisie kan niet zonder deze basis.

Derhalve verzoek ik dit kader vooraan in de Omgevingsvisie op te nemen.

Het behoud van het dorpse karakter/tuinstad is de essentie van de participatieopbrengst. Daarom pleit ik voor geringe groei van de stad. Niet het accent op groei en economische ontwikkeling leggen, maar het dorpse karakter voorop stellen. Ik pleit daarom ook voor het opnemen van een maximale bouwhoogte van 5 bouwlagen, of in ieder geval boomhoogte (20 meter) als norm. En het creëren van 25 m2 meer openbaar groen per woning, opdat Hilversum hiermee op bijna het landelijk gemiddelde uitkomt. Met de wijken samen kijken wat waar mogelijk is voordat er gebouwd wordt. Met goede inpassing qua plek, hoogte, bouwstijl etc. Rekening houdend met plekken om elkaar te ontmoeten, de zichtlijnen van Dudok en het illusielandschap als voorwaarden voor bouw.

Daarmee wordt het dorpse karakter recht gedaan.

Meer openbaar groen is een duidelijke wens van de Hilversumse samenleving lezen we in de Omgevingsvisie. Met 50 m2 openbaar groen per woning ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 81 m2, blijft Hilversum ver achter. Ook in het Programma Groen Hilversum 2040 stelt de gemeente dit vast. Toch wordt hier nergens een streefcijfer aan verbonden.

Om richting te geven aan de uitdrukkelijke wens van de Hilversumse samenleving, verzoek ik om op te nemen in de Omgevingsvisie, dat er in 2040 25 m2 extra openbaar groen beschikbaar is. Dit is ook in lijn met de wens van de Hilversumse samenleving voor het behoud van het dorpse karakter/de tuinstad en helpt om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

De omgevingsvisie gaat uit van een stevige groei van economische activiteiten en bevolking in Hilversum. Dit heeft grote gevolgen voor de inrichting van Hilversum met het oog op het toch al grote gebrek aan ruimte.

Het is ook niet in overeenstemming met de participatieopbrengst, waar de uitkomst spreekt over een "geringe" groei. Alleen dan kan Hilversum leefbaar blijven.

Ik verzoek u daarom in de Omgevingsvisie concrete en toetsbare normen op te nemen met betrekking tot:

Hoogbouw                                             : maximaal 5 bouwlagen oftewel boomhoogte (20 meter).

Meer openbaar groen                          : 25 m2 extra openbaar groen per woning in 2040

Behoud van het illusielandschap      : geen hoge bebouwing in Hilversum, zeker niet aan de randen

Grenzen stellen aan de groei van bedrijfsterreinen, om ruimte te houden voor openbaar groen, sport en ontspanning binnen de stadsgrenzen.

Om het illusielandschap te behouden is het zaak om geen hoogbouw te plegen in Hilversum. Daarom moet de in de Omgevingsvisie opgenomen Structuurvisie 2030 eruit gehaald worden en vervangen worden door een normering bouwhoogte van maximaal 5 bouwlagen (boomhoogte). Voorts moet worden opgenomen dat per wijk/gebied in overleg met de inwoners van de wijk/het gebied bepaald moet worden of en zo  ja waar deze bouwhoogte gerealiseerd kan worden. Deze maximale bouwhoogte moet passen in de wijk/het gebied en moet voldoende afstand tot bestaande bebouwing hebben. Er moeten concrete doelstellingen worden opgenomen op het gebied van het behoud van voldoende daglicht, privacy, rust en openbaar groen in de omgeving van hoogbouwprojecten.

Er moet ook worden opgenomen dat er aan de randen van Hilversum géén hoogbouw kan worden toegestaan. De wat hogere bouw zal in het centrum moeten worden geplaatst om het beeld illusielandschap te kunnen behouden. Dat moet de kwalitatieve overgang van stad naar platte land/natuur gaan borgen.

Mondelinge toelichtingen van het college op de Omgevingsvisie 2040 (zoals tijdens het Stadsgesprek op 9 maart 2023) en de mondelinge wensen van veel fracties (zoals tijdens de raadsvergadering op 1 februari 2023) geven concreet aan dat 1 á 2 bouwlagen op de bestaande 2 of 3 bouwlagen bedoeld wordt met “hoogbouw” in de Omgevingsvisie 2040.

De voormalig wethouder Voorink, verantwoordelijk voor het participatietraject en deze geheel inhoudelijk meegemaakt hebbend, heeft iedereen gehoord en alles overziend op 12 mei 2022 in het eerste Stadsgesprek aangegeven het volgende college en de volgende raad te adviseren om als maximale bouwhoogte 5 a 6 bouwlagen op te nemen in de Omgevingsvisie 2040. Dat zou recht doen aan de mening van de Hilversumse samenleving.

Echter, in de Omgevingsvisie 2040 zijn de huidige maximaal toegestane bouwhoogten van de Structuurvisie 2013-2030 weer opgenomen. Omdat hier wel tot 50 meter toegestaan wordt (en in de praktijk nog meer), doet dit géén recht aan de participatieopbrengst welke aangeeft dat hoogbouw niet gewenst is. En evenmin strookt het met hetgeen door het college en politieke fracties nu aangeven te bedoelen: 1 a 2 bouwlagen bovenop de bestaande 2 of 3 bouwlagen.

Bovendien borgt de Omgevingsvisie niet de kwalitatieve overgang van stad naar platte land/natuur.

Om de opbrengst van de participatie recht te doen en te borgen in de Omgevingsvisie 2040, en om hetgeen de gemeente en de politieke fracties nu mondeling zelf ook aangeven nu dan ook vast te leggen, meen ik dat concreet als maximale bouwhoogte moet worden opgenomen 5 bouwlagen (boomhoogte). De bouwhoogten die er nu in staan op basis van de Structuurvisie 2030 moeten verwijderd worden.

Voorts meen ik dat in de Omgevingsvisie moet worden opgenomen dat per wijk/gebied in overleg met de inwoners van de wijk/het gebied bepaald moet worden of en zo ja waar deze bouwhoogte gerealiseerd kan worden. Deze maximale bouwhoogte moet passen in de wijk/het gebied en moet voldoende afstand tot bestaande bebouwing hebben. Er moeten concrete doelstellingen worden opgenomen op het gebied van het behoud van voldoende daglicht, privacy, rust en openbaar groen in de omgeving van hoogbouwprojecten.

In de Omgevingsvisie 2040 wordt uitgebreid aangegeven dat de fiets een veel belangrijker rol zal moeten gaan spelen in de vervoersmix binnen Hilversum. Het ontbreekt echter aan keuzes en concrete/toetsbare richtinggevende normen hoe dat gerealiseerd gaat worden. Ook de opbrengst van de participatie geeft aan dat er meer ruimte voor de fiets moet komen.

Ik roep u dan ook op om in de Omgevingsvisie duidelijke en toetsbare uitspraken te doen over:

 • het instellen van 30 km zones, waar / fasering in de tijd / herinrichting straten en wegen;
 • het verbeteren van fietspaden en fietsroutes en inrichten van straten als fietsstraat (fiets heeft voorrang), waar / fasering in de tijd / herinrichting;
 • geef op alle rotondes in heel Hilversum voorrang aan fietsers, het is nu verwarrend en onveilig omdat dit nog niet overal zo is;
 • verbeteren van fietspaden en verlichting; de fietspaden die er al zijn worden niet voldoende onderhouden, de breedte voldoet niet meer aan het huidige gebruik (o.a. bakfietsen); neem een planning op
 • scheiden van langzaam en snel fietsverkeer, de ontwikkelingen met speed-pedelecs en allerlei nieuwe vormen van snelle e-bikes, groepen race-fietsers et cetera vereist een herziening van het weggebruik door tweewielers. Geef aan wat de gemeente binnen de gemeentelijke verordeningen en de herinrichting van wegen en straten hieraan wil gaan doen;
 • er wordt gesproken over transferia aan de rand van de stad, waar automobilisten kunnen overstappen van de auto op de fiets. Daar horen behalve veel parkeerruimtevoor auto’s ook fietsenstallingen en oplaadpunten bij en dat aan alle windstreken van Hilversum. Die ruimte is niet aangegeven in de Omgevingsvisie. Geef aan waar u die ruimte gaat vinden en geef ook duidelijk aan dat die voorzieningen voorrang krijgen op het aanleggen/uitbreiden van bedrijfsterrein/kantorenbouw;
 • deelscooters e.d. zijn een deel van de oplossing, maar ook een deel van het probleem. Ze nemen ruimte in en zijn vaak een horde voor de voetganger en zeker voor gehandicapten en mensen met kinderwagens e.d. Geef aan hoe dit gestructureerd gaat worden;
 • het parkeren van fietsen in de binnenstad is al heel lang een hoofdpijndossier in Hilversum. Het helpt niet om daar maar vaag over te blijven doen. Leg de ambitie vast om voldoende parkeerplaatsen voor fietsen te realiseren. Het gebruik van de fiets kan alleen een groot suces zijn, als je die ook kunt parkeren op de plek waar je moet zijn. Bouw je een nieuwe bibliotheek, dan kan die niet zonder (gratis) fietsenkelder. U wilt de parkeernorm voor auto parkeren bij woningen verlagen? Stel eerst maar vast dat bij iedere locatie dat publiek trekt er een verplicht aantal fietsplekken hoort. Anders sluiten!

Ik vraag niet om gedetailleerde uitwerking, maar ten minste duidelijke uitspraken over het streven en de ambitie op deze onderwerpen, zoals dat hoort bij een visie. Alleen dan geeft u houvast en richting voor toekomstige ontwikkelingen.

De opmerkingen (4)

 • zeg ik niet

  Met deze absurde beperkingen gaat Hilversum nooit klaar zijn voor de toekomst… Hoe zorgen we dan dat onze kinderen gehuisvest kunnen worden? Er mag niet gebouwd worden buiten de bestaande randen van de gemeente, maar binnen de bestaande stad mag het niet hoger dan 5 lagen? Plannen voor bijvoorbeeld Hunkemoller zijn, mede door participatie, goed geland in de buurt. Villa Industria wordt door velen gewaardeerd. Gaan we Kerkelanden dan slopen? Er is meer om af te wegen dan alleen maar behoud van het illusielandschap. En stel dat we dat wel strak hanteren: gaan we de Vitus dan slopen? Tv toren weg? Raadhuis slopen?

  Jullie zeggen namens heel Hilversum te spreken, maar doen dat niet, dat weten jullie zelf ook. Vandaar deze activistische benadering. Eng hoe jullie dat doen en met totaal geen rekenschap voor generaties na ons.

 • P. Weening

  Meneer “zeg ik niet” snapt niet dat de woon kansen allang door de neus geboord zijn (en die van alle andere Hilversummers) kinderen.
  Reden is niet dat er niet gebouwd kan worden, maar dat wàt er gebouwd kan worden voor onze kinderen onbereikbaar is geworden: Door decennialange afwezigheid van overheidsregie in het woonbeleid en door het woonbeleid aan de markt, dus projectontwikkelaars en onroerend goed speculanten, over te laten.
  En behalve wonen hebben we ook een gezonde leefomgeving nodig. Anoniempje “zeg ik niet” heeft er kennelijk niet over nagedacht dat wonen niet moet parasiteren op een geonde leefomgeving.
  Anoniempje “zeg ik niet” spreekt in ioeder geval niet voor de 38 bewonersorganisaties van Hilversum en komt met allerlei raaskallerei. Ik daag hem uit voor een gesprek.

 • L. Kisman

  In de Omgevingsvisie 2040 ontbreken concrete richtinggevende normen waardoor toekomstige keuzes niet toetsbaar zijn voor de samenleving en de gemeente zelf. Er worden geen heldere keuzes gemaakt.

  In de Visie Buitenring staat:
  Het is de bedoeling dat er in de toekomst minder vrachtverkeer over de buitenring en de Diependaalselaan rijdt. Door slim te werken met navigatiesystemen en planningsystemen, kunnen vrachtwagens gebruikmaken van andere routes. Om hiertoe te komen, gaan we het gesprek met verantwoordelijke overheden en vervoerders aan.

  Dit is al meer dan 15 jaar het voornemen van de gemeente, maar er is nog niet veel ondernomen, er moet nu een duidelijker en ambitieuzere visie voor de Diependaalselaan komen, dit kan zo niet doorgaan. “Het gesprek aangaan” is niet voldoende. Er moet een verboden op doorgaand vrachtverkeer komen, er zijn in Nederland al heel veel gemeentes waar dat verbod er is. Waarom kan dat niet in Hilversum? De Diependaalselaan is allang niet meer de N201 dus dat is geen argument.

  Het zijn vrachtwagenchauffeurs die de opdracht hebben de kortste weg te rijden, maar als ze niet meer door Hilversum mogen rijden, zal dat zeker stoppen.

  De Diependaalselaan is een dorpsstraat, het is er te smal, er is al veel te veel verkeer, vrachtwagens veroorzaken trillingen en lawaai (vooral ’s nachts hinderlijk) en het is veel te gevaarlijk.

 • Trudi van Willigenburg-Sijbrands

  Al jaren ben ik bezig met en over deze problematiek, diverse malen ingesproken bij commissies. Ik woon in de flat op de rotonde Diependaalselaan/Vreelandseweg. Het enige dat ik te horen krijg is: het verkeer en geluid is fors, het heeft onze aandacht maar het zal jaren duren om iets te kunnen doen en zo zijn er nog meer uitspraken. Bijvoorbeeld dat in de omgeving van Macdonalds maar 1 woning staat, al die flats in de omgeving zijn kennelijk geen woningen; dat je binnenshuis niets hoort, terwijl ik diverse malen heb aangegeven dat het lijkt of ze door mijn flat rijden; maar het allerergste wat gezegd was is: wij WILLEN er ook niets aan doen. Dat is toch wel heel erg nietwaar.
  Ook een goeie: wij moeten rekening houden met de buurgemeenten, waarop ik gezegd heb dat zij ook geen consideratie met ons hebben want zij weren het vrachtverkeer uit hun gemeenten dat moet maar over de Vreelandseweg rijden. Ik stuur een paar keer per week een melding naar de Gemeente, nu zeggen ze dat ik blijf klagen. Ik klaag niet ik doe meldingen van geluidsoverlast waar men niets aan wil doen. Ik blijf daar ook mee doorgaan. Zij ergeren zich daar kennelijk aan maar ik erger me aan onze leefomgeving en dat lijkt me toch zwaarder wegen. Ik heb een hele mooie flat maar het wonen daar is niet meer te harden. Op de balkons kunnen we niet zitten, ramen en deuren kunnen we niet openzetten, afgelopen zomer zat ik binnen met alles potdicht en was het 28 gr binnen. Ziekmakend. Ook op de galerij kunnen we niet zitten want daar staat van 09.00-18.00 een autowasstraat met 10 stofzuigers te loeien zo ongeveer tegen de flat aan De trillingen daarvan gaan door het hele flatgebouw. Ik kan nog wel even doorgaan maar dan wordt dit heel erg lang.

Laat een bericht achter