De participatieopbrengst wordt formeel vastgesteld en vormt de basis voor de Omgevingsvisie


Een delegatie van HOP2040 was op uitnodiging van de Gemeenteraad op bezoek op het raadhuis. Er volgde een toelichting, hoe de Raad van plan is verder te gaan met de participatieopbrengst.

HOP2040 heeft naar aanleiding van de gang van zaken tijdens twee recente commissievergaderingen aangegeven zich zorgen te maken over de verwarrende wijze waarop de raad toen omging met de participatieopbrengst. De aanwezige raadsleden kijken zelf ook met gemengde gevoelens terug op die bewuste vergaderingen. Er ontstond verwarring of voorliggend beslisdocument de beoogde denkrichting dan wel een samenvatting van de participatieopbrengst was. De raadsleden menen op grond van een uitspraak van de wethouder dat het een samenvatting betrof, ook al zou dit conform het Plan van Aanpak een denkrichting moeten zijn. Door deze verwarring wilde de raad intern overleggen hoe hiermee om te gaan. Vanavond werd hun ingenomen standpunt met ons gedeeld.

De aanwezige raadsleden gaven ons aan:

  • de participatieopbrengst zélf tijdens de raadsvergadering van 13 juli a.s. formeel vast te zullen stellen en dat de participatieopbrengst vervolgens formeel de basis van de te ontwikkelen Omgevingsvisie wordt;
  • dat de raad een extra tussenstap in het proces wil; het college zal gevraagd worden een verdiepingsslag te maken waarin eventuele knelpunten worden aangegeven;
  • dat op basis van het daaropvolgende raadsbesluit de concept Omgevingsvisie opgesteld kan worden door het college welke weer aan de raad wordt voorgelegd; het college wordt tevens gevraagd om de discrepanties tussen de concept Omgevingsvisie en de reeds vastgestelde sectorale (deel-)visies aan te geven. De concept Omgevingsvisie zal de reguliere inspraakprocedure doorlopen;
  • dat de Omgevingsvisie leidend is. Als deze aanleiding geeft om reeds vastgestelde sectorale (deel-)visies daarop aan te passen, dan zal dat gebeuren.

Met bovenstaande wordt op punten afgeweken van de procesafspraken zoals de raad zelf in haar bestuurlijk Plan van Aanpak heeft vastgesteld.

Voor HOP2040 is de toezegging van belang dat de participatieopbrengst zélf formeel wordt vastgesteld. We hebben met elkaar al besproken dat het participatietraject (uiteindelijk) goed is verlopen en dat de opbrengst goed is vastgelegd. Het nu formeel vaststellen door de raad van de (goed vastgelegde) opbrengst zélfborgt een zorgvuldige afweging van wat de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van belang vinden.

Er werd benadrukt dat alle fracties de participatieopbrengst ten zeerste serieus nemen. Ook werd waardering uitgesproken voor de inzet van HOP2040 in het hele traject en werd gevraagd of wij ons in de vervolgstappen willen blijven inzetten. Dat hebben wij toegezegd.

The Comment (1)

  • Rob

    Hier lees ik: “De aanwezige raadsleden gaven ons aan: …….dat de participatieopbrengst vervolgens formeel de basis van de te ontwikkelen Omgevingsvisie wordt;”
    Deze zin had ik ook graag in het andere verslag gezien, want het huidige: “de omgevingsvisie vaststellen aan de hand van de participatieopbrengst” laat meer ruimte voor interpretatie.

Laat een bericht achter