De Raad nog een advies op het hart gedrukt!


(op de foto: De commissie (rechts) bij elkaar tijdens één van de schorsingen)

Gisteravond behandelde de gemeenteraad van Hilversum de denkrichting voor de Omgevingsvisie, op basis van de opbrengst van de participatie.

De raad realiseert zich nu eigenlijk pas dat er een denkrichting van hoe Hilversum er in 2040 uit zou moeten zien op papier staat. De door het college opgestelde denkrichting is gebaseerd op de opbrengsten uit de samenleving brede participatie. De hoofduitgangspunten daarbij: behoud van het dorpse karakter, geen hoogbouw en veel ruimte voor natuur/groen. De raad werd nu gevraagd, conform het door haarzelf vastgestelde Bestuurlijk Plan van Aanpak, de denkrichting te bekrachtigen en/of amendementen erop in te dienen.

Daar wist de raad even geen raad mee; de commissieleden begonnen wethouder Walters allerlei inhoudelijke vragen te stellen, schorsten diverse malen de vergadering en gaven aan een extra inspraakronde in het traject te willen. Maar wethouder Walters bleef geduldig uitleggen dat deze avond toch echt bedoeld was om de raad met elkaar te laten bekrachtigen waar de Hilversumse samenleving zich over heeft uitgesproken. Inhoudelijke discussies volgen later in het proces wanneer er een concept Omgevingsvisie gepresenteerd zal worden door het college (een uitwerking van de door de raad bekrachtigde denkrichting). Dan zal er ook weer een “Vorstin-avond” voor de samenleving worden georganiseerd.

Geachte raad,

Vorige week tijdens uw beeldvormende sessie spraken wij onze waardering uit voor de samenwerking met u. Ook deelden wij met u dat wij ons herkennen in de opbrengst van de participatie en de voorliggende Denkrichting. Dat vatten wij samen: behoud dorps karakter, meer groen en geen hoogbouw.

Vanavond zijn wij wat minder positief gestemd. Tijdens de vergadering hebben we vanuit onze achterban meerdere berichten ontvangen dat zij zijn afgehaakt bij het volgen van de vergadering.

We hebben 2 opmerkingen en een oproep.

De eerste opmerking haakt aan bij de inspraak van de heer Olde van zojuist. Bijlage 2.b “Eindrapportage burgerpeiling Omgevingsvisie fase 2” van uw vergaderstukken van vanavond betreft een enquête die buiten het participatietraject om is gehouden. Ondanks herhaalde waarschuwingen van HOP2040 en het verzoek aan de gemeente vanuit de klankbordgroep om niet buiten de transparante open participatie van onderop een enquête met mogelijk sturende vragen uit te zetten, is dat toch gebeurd. Met de constatering achteraf van de klankbordgroep en HOP2040 dat de vragen inderdaad sturend zijn geweest en de uitkomsten onbruikbaar zijn in het licht van de participatie van onderop. Het verslag Het Stadsgesprek biedt op pagina 8 een passage dat dit standpunt bekrachtigt.

Hoewel bijlage 2.b buiten de besluitvorming van u valt, is vorige week tijdens uw beeldvormende sessie gebleken dat er toch naar believen in “geshopt” wordt.

Wij verzoeken u bijlage 2.b niet te betrekken bij uw besluitvorming en evenmin bij het verdere traject om tot de Omgevingsvisie te komen.

Er ligt immers al een gedegen, gezamenlijk én gedragen stuk!

De tweede opmerking betreft dat er vanavond te vaak is gezegd dat de burgers gesproken hebben. Met klem benadrukken wij dat de participatie samenleving breed is gehouden: inwoners, ondernemers en andere organisaties!

Onze oproep is om niet te sectoraal te kijken; de Omgevingsvisie is een integraal plan waarbij je in samenhang kijkt naar de opgaven. Houd een brede blik en betrek de participatie daarbij. U weegt af en u maakt de keuzes. Koppel dat terug aan de participanten. De wethouder heeft aangegeven en toegezegd in gesprek te blijven met de samenleving om de verdere invulling en detaillering van de visie vorm te geven. Op die gesprekken verheugen wij ons!

Laat een bericht achter