Grote update


De kerstperiode en de eerste weken van januari 2022 zijn relatief rustig verlopen ten aanzien van de participatie voor de Omgevingsvisie 2040.

Toch even tijd voor een update.

Afronding eerste fase van het participatietraject

Tot 25 november 2021 hebben Hilversummers de tijd gehad om hun eerste inbreng voor de Omgevingsvisie 2040 te geven. Via straatgesprekken, het invullen van een enquête op de website van de gemeente www.hilversum2040.nl, het op dezelfde website kunnen delen van ideeën over de toekomst van Hilversum, het binnenlopen bij het Atelier van de Toekomst in de Kerkbrink en het invullen van een ansichtkaartje dat je aldaar of bij het straatgesprek kreeg aangereikt.

Alle resultaten zijn ter inzage geplaatst op www.hilversum2040.nl. Daar heeft HOP2040 zich hard voor gemaakt: breng alle opbrengsten transparant in beeld. Neem eens een kijkje op www.hilversum2040.nl.

Vervolgens is een schrijfburo (“Schrijfburo” uit Friesland) aan de slag gegaan om alle opbrengsten te rubriceren en vast te leggen zodat het aan de raad aangeboden kan worden als tussenstand. Daarbij is Schrijfburo onderdeel van een redactieteam. Dit team staat onder leiding van Simone Diegenbach, extern ingehuurd. Zij is geen onbekende in het traject zoals jullie weten. Namens HOP2040 neemt Frans als inwoner deel aan dit team. Naast hem nog een aantal inwoners en ambtenaren.

Het resultaat zoals vastgelegd door Schrijfburo is als bijlage bijgevoegd.

Het is de moeite waard om te melden dat de inwoners zich eensgezind hebben uitgesproken over de gewenste identiteit van Hilversum. Het dorpse karakter met veel groen moet behouden blijven. Hoogbouw hoort daar niet bij volgens de participanten. In samenvattingen binnen de gemeente wordt zelfs “tuindorp” gebruikt als de door inwoners gewenste identiteit (het behoud ervan).

Aanleiding in maart 2020 voor samenwerking van 38 inwonersorganisaties (uitgegroeid tot HOP2040) was de commotie onder inwoners over de MRA-plannen voor het bouwen van 6.000-10.000 extra woningen zonder raadpleging van de inwoners. Nu inwoners zich wel hebben kunnen uitspreken is hetzelfde inhoudelijke beeld zichtbaar in de opbrengst van deze participatieronde.

De raad zal zich binnenkort buigen over het verslag/tussenstand van de participatie en over de invulling van de 2e fase van het participatietraject.

Voor de volledigheid voegen we ook het rapport Beeldverslag van de eerdere participatieronde 2019-2020 bij. Deze opbrengst wordt ook meegenomen bij het opstellen van de denkrichting/Omgevingsvisie. De resultaten van deze ronde laten een gelijk beeld zien als de opbrengst uit de ronde mei-november 2021.

Bijdragen aangeleverd voor raadscommissies 12 januari 2022: MRA en Arenapark

Op 12 januari waren 2 commissievergaderingen gepland. De onderwerpen MRA en Arenapark wilden we niet zonder inbreng van HOP2040 voorbij laten gaan. Participatie (Arenapark) en de aanleiding voor het ontstaan van HOP2040 (MRA) gecombineerd met stilte door de kerstperiode waren reden om weer van ons te laten horen.

Omdat we niet in de gelegenheid waren fysiek/online in te spreken, hebben we 2 schriftelijke bijdragen aangeleverd, zie bijlagen. Bekijk ook onze site www.hop2040.nl (zie eerdere berichtenMRA Inspraakreactie beeldvormende commissievergadering 12 januari 2022  en Inspraakreactie Arenapark).

Klankbordgroep 27 januari 2022 / start 2e fase participatietraject

De klankbordgroep, waar Frans en Nancy zitting in hebben namens HOP2040, is ook weer bij elkaar geweest. De gemeente heeft de voorgenomen invulling voor de 2e fase van de participatie voorgelegd. In deze fase zullen naast inwoners ook andere belanghebbenden hun visie kunnen geven op Hilversum 2040. Te denken valt aan ketenpartners als buurgemeenten en provincie en maatschappelijke instellingen als natuurorganisaties.

Er zullen verdiepende themasessies tussen 21 maart en 13 mei worden georganiseerd, dus na de gemeenteraadsverkiezingen. Het zal gaan over

  1. Woon- en werkkwaliteit en identiteit
  2. Leefkwaliteit
  3. Hilversum, waar ligt de grens?

Nadere toelichting en invulling moeten nog volgen.

We hebben weer aandacht gevraagd voor communicatie: doe als gemeente nou echt je best om iedereen te bereiken om de gelegenheid te geven te participeren.

De opbrengst van deze 2e stap wordt ook weer vastgelegd door Schrijfburo en moet ook weer transparant op www.hilversum2040.nl worden geplaatst.

Vervolgens wordt er een denkrichting als basis voor de op te stellen Omgevingsvisie van gevormd. Hoe dat precies aangevlogen moet worden vereist ook nog nadere uitwerking.

De voorliggende planning is weer zeer krap: 23 mei a.s. zou de denkrichting opgesteld moeten zijn en klaar om naar de raad te sturen. De raad moet dan volgens de planning op 13 juli a.s. de denkrichting vaststellen. Op basis daarvan schrijft de gemeente een concept Omgevingsvisie. Daar zijn dan de gebruikelijke inspraken op mogelijk voordat de raad de Omgevingsvisie vaststelt. Gestreefd wordt naar een definitieve Omgevingsvisie begin 2023.

1 maart debat Hilversum100

Een ander punt waar we aandacht voor vragen: op 1 maart a.s. organiseert Hilversum100 samen met Gooi en Eembode en Klimaatdebat een verkiezingsdebat over groen en duurzaam Hilversum. Het debat zal plaatsvinden in de Morgenster. Iedereen heeft de gelegenheid om via verkiezingsdebat@hilversum100.nl een bondige vraag of stelling in te sturen die aan de kandidaat-raadsleden op 1 maart a.s. kan worden voorgelegd.

Tot zover onze update. We gaan op korte termijn een vergadering met de Stuurgroep inplannen om onze marsroute voor de komende periode af te stemmen.

Downloads:

Laat een bericht achter