Hoe het plan voor 2040 vooral dit college niet in de weg moet zitten!


HOP2040 heeft de Kerstvakantie benut om de Ontwerp Omgevingsvisie te bestuderen; op zoek naar borging van de participatieopbrengst.

We komen het woord “participatie” vaak tegen, maar de inhoudelijke opbrengst kunnen we niet vinden helaas…. De Hilversumse samenleving heeft eensgezind aangegeven een stad met dorps karakter te willen blijven; groener en duurzaam, zónder hoogbouw, minder ruimte voor de auto, meer ruimte voor de fiets.

En ja, groen zien we staan. Het college wil ook meer groen, maar vervolgens wordt realisatie daarvan niet realistisch geacht wegens het ruimtebeslag van meer groen. Geen kader voor een ambitie van m2’s groen per inwoner dus.

En dat is karakteristiek voor deze “visie”: het is géén visie voor de toekomst, het is vooral een kader waarmee de huidige plannen geen strobreed in de weg wordt gelegd. Het huidige groenbeleid is goed genoeg, de huidige ruime kaders van de Structuurvisie 2030 houden we aan. Daarmee hoeven de huidige plannen niet te worden aangepast aan een nieuwe visie met nieuwe kaders die de Hilversumse samenleving graag ziet.

Geen duidelijk toekomstbeeld dus, meent HOP2040. Het college is subjectief in wat genormeerd wordt: wel het aantal nieuwe woningen benoemen, maar geen kader voor o.a. de maximale hoogte en hoeveelheid groen.

Dat maakt ons bezorgd!

Bezorgd omdat HOP2040 is voortgekomen uit de gewraakte MRA woningbouwplannen. Bezorgd omdat we zien wat er in postcodegebied 1221 gebeurt, wat er met het Arenapark gebeurt, wat er in het Stationsgebied gebeurt etc. Ook daar is de moeizaam verlopen participatie naar het oordeel van de inwoners slecht in de plannen verwerkt.

We zijn benieuwd hoe de raadsleden naar dit Ontwerp kijken. En benieuwd naar de toelichting van het college op de wijze waarop de participatieopbrengst een plek hierin heeft gekregen.

Op 11 januari is de eerste ronde, zonder inspraak want dat vindt de raad maar lastig.

We roepen de raad op haar verantwoordelijkheid te nemen om verder dan haar eigen raadsperiode te kijken. Deze visie moet gaan over 2040 (!), een echte stip op de horizon en kaders stellen op basis van de participatieopbrengst!

Daar zullen de inwoners van harte aan meewerken!

Laat een bericht achter