HOP2040 wenst iedereen een gezonde en de gewenste sfeervolle toekomst !


2023: terugblik Omgevingsvisie 2040

De tweede helft van 2022 bracht HOP2040 door met het hoopvol wachten op de Ontwerp Omgevingsvisie 2040 voor Hilversum.

En eindelijk, na meermaals verschuiven van de datum werd het zo’n 600 pagina’s tellende Ontwerp nog nèt voor het einde van 2022 gepresenteerd. HOP2040 werd zelfs uitgenodigd voor een persoonlijke toelichting door de wethouder.

Gretig ging de Stuurgroep van HOP2040 vervolgens op zoek naar de weerslag van de brede participatie die in de twee voorgaande jaren had plaatsgevonden. Natuurlijk was de gemeenteraad al akkoord gegaan met het opnemen van een “denkrichting” uit de participatie, maar dat bleek geen erg stevig ankerpunt. HOP2040 bleef toch hopen. De inwoners (en de rest van de samenleving) van Hilversum waren per slot best concreet in hun visie: dorps karakter, beperkte groei, geen hoogbouw, meer openbaar groen, etc.

Maar hoe we ook zochten, we vonden slechts prachtige alinea’s vol goede bedoelingen, pagina na pagina, met goede ideeën en wensen. Nergens een concreet houvast om in de toekomst richting te bieden aan de planontwikkeling door volgende bestuurders richting de eensgezinde vurig gewenste identiteit van Hilversum in 2040.

Sterker nog, bestaande kaderstellingen waren ongewijzigd aan de Ontwerp Omgevingsvisie toegevoegd; met als klap op de vuurpijl de aloude Structuurvisie 2030 die bouwhoogtes tot 70 meter toestaat maar helemaal niet strookt met die gewenste identiteit van Hilversum als Tuindorp.

De conclusie van HOP2040 was dat het “dorpse” karakter van Hilversum met Kerst 2040 er volgens de opstellers van deze Ontwerp Omgevingsvisie wel eens zo uit zou kunnen zien:

Waar kennen we dat hoogstedelijk cosmopolitisch milieu met Manhattan-skyline ook al weer van??

Enerzijds leek de gemeenteraad de omvangrijke Ontwerp Omgevingsvisie wel mooi te vinden, maar anderzijds had de raad niet echt een beeld van een Omgevingsvisie als hanteerbare richtlijn voor de toekomst.

Terwijl het gemeentebestuur zich al opmaakte voor de definitieve vaststelling van deze Omgevingsvisie, moesten er nog twee hobbels genomen worden in het voorjaar van 2023.

De eerste was een Stadsgesprek waarin de samenleving haar reactie op het Ontwerp kon geven.

De opkomst was groot en de samenleving sprak weer luid, duidelijk en eensgezind: er moeten concrete toetsbare kaders opgenomen worden om de participatieopbrengst te borgen.

De tweede hobbel was de mogelijkheid voor de Hilversumse samenleving om zienswijzen (bezwaren en alternatieven) in te dienen. Mede gestimuleerd en ondersteund door HOP2040 hebben ruim 90 inwoners en organisaties meer dan 170 zienswijzen ingediend. Dat zijn aantallen die niet zo vaak voorkomen. Bovendien was de inhoud van de zienswijzen alwéér zó concreet en eenduidig, dat dit inspiratie vormde voor raadsleden om toch te gaan twijfelen aan een Omgevingsvisie zonder echte kaders voor toekomstig beleid.

De besluitvorming over de Omgevingsvisie werd daarom uitgesteld tot na het zomerreces. Er kwamen commissievergaderingen waar HOP2040 en andere insprekers nógmaals uitlegden welke voordelen, óók voor de raad!, een Omgevingsvisie met minder mooie voornemens en meer controleerbare kaders heeft.

In het najaar van 2023 nam de raad een motie aan waarin het gemeentebestuur werd gevraagd om de Omgevingsvisie compact te maken en om concrete kaderstellingen op te nemen, zodat de uitvoering van de doelstellingen toetsbaar wordt.

De eindstand van 2023 is dat de Omgevingsvisie nog altijd niet is vastgesteld. Maar er is hoop op een betere visie dan het Ontwerp. Op naar 2024!

Zouden we Kerst 2040 misschien tóch kunnen vieren in een Hilversum wat meer lijkt op dit?

Hoop doet leven!!!

HOP2040 wenst iedereen een gezonde en de gewenste sfeervolle toekomst !

Meije, Rob en Nancy

Laat een bericht achter