In aanloop naar de raadsbehandeling


Het staat nog vers in het geheugen dat in 2020 naar aanleiding van het MRA-plan om 10.000 extra woningen te bouwen in Hilversum we allemaal bijzonder verontwaardigd en massaal in opstand kwamen!

Door aansluiting van 38 bewonersorganisaties (waar jouw organisatie er 1 van is) in HOP2040 is een participatietraject Omgevingsvisie 2040 met de gemeente opgetuigd. We hebben jullie regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen hierover.

De opbrengst hiervan is jullie bekend: een eensgezind beeld van hoe Hilversum er in 2040 uit zou moeten zien. Het beeld schetst een dorps karakter, met veel groen, geringe groei, geen hoogbouw, behoud van het illusielandschap en meer ruimte voor de fiets.

Dit is in objectieve rapportages vastgelegd. Als je dit nog eens terug wilt lezen verwijzen we je naar www.bouwenaanhilversum.nl onder tab Visies, plannen en projecten en dan kiezen voor Omgevingsvisie.

Inmiddels is de Ontwerp Omgevingsvisie opgesteld en wordt deze op 1 februari a.s. in de raad behandeld. De raad moet dan gaan besluiten of deze, al dan niet met wijzigingen, aan de samenleving kan worden voorgelegd voor inspraak/zienswijzen.

HOP2040 is van mening dat de voorliggende Ontwerp Omgevingsvisie géén visie is. Het college kan er alle kanten mee op, de reeds lopende plannen passen erin en de opbrengst van de participatie is hierin niet terug te vinden. Er worden geen keuzes gemaakt (op basis van de participatie-opbrengst) en alles wordt vooruitgeschoven. Er is zelfs aangegeven door de wethouder dat elk nieuw college/raad iedere 4 jaar eigen keuzes kan maken. Dat is niet de bedoeling van een visie richting 2040 waarvoor geparticipeerd is!

HOP2040 is van mening dat een visie méér moet bevatten dan volzinnen met goede intenties. Er moeten ook meetbare doelen instaan, die voor de samenleving controleerbaar zijn. De Omgevingsvisie moet een toetssteen zijn waaraan straks ieder deelbeleid kan worden beoordeeld en ieder ontwikkelproject zijn kaders aan kan ontlenen.

Inmiddels hebben wij onze afkeuring over het stuk al uitgesproken naar de Hilversumse politiek en in de media. Wij staan overigens niet alleen in onze kritiek; ook andere Hilversumse organisaties hebben hun ongenoegen geuit.

HOP2040 meent dat de Hilversumse samenleving hiermee niet krijgt wat ze aangegeven heeft en dat de gemeente gewoon doorgaat met plannen die er al lagen. De participatie is gelukt, maar de opbrengst krijgt géén plek.

Daarom wil de Stuurgroep van HOP2040 van jullie als achterban nu horen wat ons te doen staat.

  • moet HOP2040 zich in de komende inspraakronde in maart, mede namens jouw organisatie, heel expliciet gaan uitspreken over de bovengenoemde belangrijkste inhoudelijke punten uit de participatieopbrengst?
  • moet er (ook) voor een andere (rechts)vorm gekozen worden om bij de gemeente te strijden voor belangenbehartiging van de Hilversumse samenleving?

 We horen graag snel van jullie, liefst nog deze week, het is van groot (Hilversums) belang!

Laat een bericht achter