Nog meer inspiratie


Onderwerp: Zienswijze op Ontwerp Omgevingsvisie 2040

Geachte gemeenteraad, geacht college,

Het Ontwerp is een “mooie woorden”brij met nietszeggende oningevulde toekomstbeelden. Er staan geen concrete richtinggevende normen in waardoor toekomstige keuzes niet toetsbaar zijn voor de samenleving en de gemeente(raad) zelf.

Er worden geen heldere keuzes gemaakt; de participatieopbrengst heeft geen plek gekregen in dit Ontwerp.

Het toont een beschamend gebrek aan daadkracht en respectloosheid naar de samenleving en democratie. Het toont ook (financieel) wanbeheer aan omdat met het Ontwerp het participatietraject, dat veel (gemeenschaps)geld heeft gekost, zinloos is geworden..

Bovendien is het schandalig dat ik, nadat ik geparticipeerd heb voor een visie tot aan 2040, de verantwoordelijk wethouder Walters achteraf in een commissievergadering hoor zeggen dat de Omgevingsvisie een politiek document is dat telkens als er nieuwe colleges komen en die andere kanten op willen gaan, de visie aangepast moet en zal worden. En zonder nieuwe participatie zeker? Dat betekent dat ik geparticipeerd heb voor een visie tot 2026! Daar waren de gemeenteraadsverkiezingen voor! Het is zaak dat de richting voor 2040 nu wordt vastgesteld zodat koers gehouden kan worden conform de wens van de samenleving en conform doel van de Omgevingswet.

Daarom dien ik een zienswijze in.

Er wordt in het Ontwerp gegoocheld met elkaar tegensprekende cijfers over groei om de door u gewenste forse groei van 6.000 woningen te legitimeren (versus een door u verwachte groei tot 2040 van 2.910 huishoudens, jawel). Dit aantal heeft u namelijk al geheel in uw eigen planvorming opgenomen. En zoals door de wethouder aangegeven: coalities na 2026 kunnen dit aantal dus gewoon ophogen. Op naar de MRA- spookbeelden dus!

De eensgezinde participatieopbrengst is helder: slechts geringe groei.

Breng de ambitie voor extra woningen in 2040 in lijn met de groeiprognoses als in het Ontwerp gesteld en stel het aantal extra woningen in 2040 op 3.000. Dat is eenvoudig te realiseren door in de lopende plannen minder hoogbouw op te nemen.

Dat doet direct recht aan 5 essentiële onderdelen van de participatieopbrengst: geringe groei, geen hoogbouw, behoud van het illusielandschap, meer openbaar groen en meer ruimte voor de fiets.

Tevens zal deze geringe groei een positief effect hebben op (andere dan de fiets-gerelateerde) mobiliteitsvraagstukken, duurzaamheid, energiebehoefte etc.

Ten aanzien van hoogbouw nog het volgende.

Het Ontwerp neemt de toegestane forse bouwhoogten van de Structuurvisie 2030 over. Deze bouwhoogten bieden de ruimte voor forse groei, ook voor de na u komende coalities volgens de wethouder. U redeneert dus toe naar MRA-spookbeelden en laat daar alle ruimte voor. Een misleidende doelredenatie die strijdig is met de participatieopbrengst: behoud van dorps karakter/tuinstad, geringe groei, zonder hoogbouw en behoud van het illusielandschap!!

Het Ontwerp vermeldt daarbij “vergoeilijkend” dat met de toegestane bouwhoogten in de praktijk niet dogmatisch wordt (lees ’is’; toekomst biedt geen garantie) omgegaan, o.a. vanwege het behoud van het illusielandschap. Haal die forse bouwhoogten er dan uit!

Daarom gewoon de maximale bouwhoogten opnemen die naadloos aansluiten bij

  • de participatieopbrengst
  • het advies van Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
  • de mondelinge toelichting van de gemeente (zoals bijvoorbeeld verwoord in het Stadsgesprek op 9 maart 2023)
  • het advies van voormalig wethouder Voorink tijdens het Stadsgesprek op 12 mei 2022

Dus, noem de Structuurvisie 2030 niet maar neem de volgende normen op:

  1. hoogbouw wordt gedefinieerd als “hoger dan 20 meter – vanaf 6 bouwlagen – hoger dan de boomgrens”
  2. er wordt geen hoogbouw gepleegd in Hilversum behoudens hetgeen onder 3. is opgenomen
  3. enige hoogbouw blijft beperkt tot ‘rondom OV knooppunten, op campussen, in de spoorzone, Mediapark, Arenapark en op plekken waar al stevige hoogte is’.

Daarbij geldt:

  • dat in wijken hooguit alleen in de directe nabijheid van de bestaande hoogbouw en in afstemming met inwoners van de wijk gekeken kan worden naar passende hoogbouw
  • dat aan geen enkele rand van Hilversum boven de boomgrens gebouwd mag worden in verband met het behoud van het illusielandschap en een kwalitatief goede en zachte overgang van stad naar platte land/natuur (in centrum iets hoger om af te lopen naar de randen van Hilversum)

Op deze wijze wordt recht gedaan aan alle 4 bullets en is verantwoording door de gemeente vereist aan de raad en de samenleving bij keuzes voor hoogbouw. Het zijn op deze wijze duidelijke richtinggevende normen waar aan getoetst kan worden door de gemeente, de raad en de samenleving.

Raad, neem uw verantwoordelijkheid en luister naar de samenleving: verkwansel Hilversum niet door onomkeerbare besluiten en geef concreet richting aan tuinstad Hilversum in 2040!

Ik zie uw ontvangstbevestiging van en inhoudelijke reactie op mijn zienswijze graag tegemoet.

Indien u besluit niet te reageren verneem ik dat ook graag.

Hilversum, 10 april 2023

Naam indiener bekend bij HOP2040

Laat een bericht achter