Omgevingsvisie is altijd aan te passen volgens de wethouder


De voorbereidende commissievergadering op 11 januari jl. over de Ontwerp Omgevingsvisie startte verwarrend. Het was veel fractiewoordvoerders niet duidelijk hoe het proces er nu en verder uit ziet. En toen begaf “beeld en geluid” het ook nog eens ….

Opvallend is dat er uitgegaan werd van een vaststaand groeiscenario op basis van een extern prognosetabel. Maar dat is bij uitstek nou juist het vertrekpunt dat de gemeente zélf moet vaststellen op basis van de participatieopbrengst. Om vervolgens daarop verdere thema’s als groen, woningbouw, bouwhoogte, mobiliteit, duurzaamheid etc. uit te werken. Bizar bovendien dat door de wethouder gezegd werd dat het genoemde aantal 6.000 extra woningen niet eens gerelateerd is aan de groeiprognose!

Er werd ook gesproken over de bijbehorende MER (Milieu Effect Rapportage). Dit onafhankelijke rapport van Arcadis vermeldt dat veel doelstellingen in de Ontwerpvisie niet zomaar te realiseren zijn.

De wethouder gaf aan dat er daarom in stapjes wordt gewerkt om dan telkens te kijken wat er haalbaar is. Samen met de wijken invulling geven in gebiedsagenda’s. Maar zou je nou juist niet die stip op de horizon moeten bepalen om bij het opzetten van de gebiedsagenda’s de te nemen stapjes in die richting te zetten? Duidelijk bleek dat het Economisch perspectief, die géén rol in de participatie heeft gespeeld, als uitgangspunt is genomen in de Ontwerp Omgevingsvisie. Groei is daarin leidend. Maar de participatieopbrengst laat klip en klaar zien dat groei (nagenoeg) niet zomaar gewenst is. Helaas blijft D66 tegen beter weten in vasthouden aan het, door 4 wijze heren in een door de raad zelf georganiseerde inspiratiesessie in december 2022, onderuit gehaalde standpunt dat groei nodig is om voorzieningen in stand te houden dan wel te vergroten.

Nee: eerst identiteit en omvang van de stad bepalen en daar de voorzieningen op aanpassen! Dát is de juiste en door de samenleving gewenste volgorde!

Dat dit Ontwerp vooral op de lopende plannen is gericht bleek weer eens toen de wethouder aangaf dat voorziening onderwijs nu al ter hand is genomen: de gemeente is bezig om hoger onderwijs naar Hilversum te halen. Er kwam geen duidelijkheid of dit in samenhang met andere aspecten uit het Ontwerp is bepaald. En dat er nu reeds vastgestelde groenplannen uitgevoerd worden wat invulling zou geven aan de wens om meer groen, zonder kaders uit een Omgevingsvisie. Of de reeds vastgestelde Mobiliteitsvisie gewoon uitvoeren zonder toetsing aan een Omgevingsvisie.

Hoogbouw was ook een geliefd gespreksonderwerp. D66 liet weer blijken dit onontkoombaar te vinden omdat dit volgens deze fractie nodig is om (jawel) groei te realiseren. En wil daarom alle ruimte in de Omgevingsvisie daarvoor, dus geen kaders stellen aan maximum hoogtes. Ook al heeft de samenleving aangegeven het dorpse karakter en illusielandschap te willen behouden waarin voor hoogbouw geen plek is.

VVD zette in op de auto: dit Ontwerp gaat uit van terugdringen daarvan. Is dat wel reëel ook al komt dit uit de participatie? CDA bood bijval. Maar veel fracties willen als stip op de horizon de auto terugdringen. SP en DH gaven aan de participatieopbrengst onvoldoende terug te zien in de Ontwerpvisie. Uiteindelijk, ondanks ontzettend veel onduidelijkheden, bleken alle fracties, op DH na, het Ontwerp rijp voor de raad te vinden. Met debat, amendementen en onder voorbehoud.

HOP2040 vindt dat de raad haar verantwoordelijkheid om de stip op de horizon te zetten (nog) niet neemt. Het Ontwerp geeft slechts legitimatie aan de lopende plannen. En het lijkt erop dat ieder nieuw college tot aan 2040 haar eigen korte termijnplannen kan neerzetten zonder kaders voor de richting naar 2040. Teleurstellend dat de wethouder aangaf dat elk nieuw college/raad de Omgevingsvisie kan aanpassen aan haar eigen visie. Waarom? De Hilversumse samenleving heeft toch duidelijk gesproken waar ze naar toe wil richting 2040? Een plan zonder stip op de horizon dat altijd kan worden aangepast… dat is toch geen Omgevingsvisie 2040?

De participatie-inspanningen hebben zich niet gericht op de huidige plannen maar juist op de langere termijn! In maart a.s. wordt een stadsgesprek georganiseerd door de gemeente om nader te praten met de samenleving over een paar speerpunten in de Omgevingsvisie. Wethouder Karin Walters heeft de fracties gevraagd om de onderwerpen voor dat stadsgesprek aan te reiken. De verwachting is dat die speerpunten zullen worden vastgesteld na de raadsbehandeling op 1 februari as. Want dan zal de hele raad het voorliggende Ontwerp Omgevingsvisie gaan bediscussiëren en zonodig aanpassen na  behandeling van moties en amendementen.

Daar buigen de raadsfracties zich de komende weken over.

Hele commissievergadering is terug te zien op

https://www.youtube.com/watch?v=_hopjfKuhyU

vanaf  1:01:45.

Op de foto het zicht van de HOP2040 delegatie vanaf de publieke tribune. 

Laat een bericht achter