Omgevingsvisie – opbrengst participatie herkenbaar?


Uitstel?

Het is al een tijd stil rond de ontwikkeling van de Omgevingsvisie 2040 voor Hilversum. Het opstellen van de concept Omgevingsvisie en behandeling door de gemeenteraad stonden gepland voor dit najaar. Maar dat is niet gehaald.

Waar blijft het concept?

In de concept Omgevingsvisie moeten we de participatieopbrengst herkenbaar terug kunnen zien. De verplichte Milieu Effect Rapportage (MER) heeft meer tijd gevraagd dan verwacht geeft de gemeente aan. Inmiddels ligt het concept nu al enige tijd bij de verantwoordelijke wethouder. Waarom het nu nog niet vrijgegeven is is onduidelijk.

Opbrengst participatieproces is helder

Onlangs stelden deskundigen in een door de gemeente Hilversum georganiseerde inspiratiesessie dat het vaststellen van de gewenste identiteit van de stad de noodzakelijke basis is om plannen voor (bijbehorende) bouw, infrastructuur en andere voorzieningen te maken.

Dan kan er nu snel geschakeld worden, want de door de Hilversumse samenleving gewenste identiteit is al middels het participatieproces Omgevingsvisie grotendeels bekend! De Hilversumse samenleving wil vasthouden aan het dorpse karakter (Tuinstad), groen en weinig of geen hoogbouw.  Daaruit volgt dat de groei van Hilversum beperkt moet blijven. De Hilversumse samenleving kiest duidelijk voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.

Onderdelen van Omgevingsvisie ook belangrijk

De Omgevingsvisie vormt de basis voor alle verdere plannen die de gemeente opstelt. Maar toch liggen er al plannen:

  • economisch perspectief
  • mobiliteitsvisie
  • woonvisie
  • programma groen en groen in beweging

Deze plannen zijn echter opgesteld zonder dat de stellende kaders in een Omgevingsvisie bekend zijn. Het gevaar bestaat dat deze plannen straks weer terug moeten naar de tekentafel. Voor deze deelplannen is wel, zonder kaders en samenhang, naar meningen gevraagd van inwoners en andere belanghebbenden. Hoe verhouden deze participaties en die voor de Omgevingsvisie zich tot elkaar?

Op dit moment loopt er een participatieproces met betrekking tot het uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsvisie. De Mobiliteitsvisie moet echter nog worden getoetst aan de Omgevingsvisie 2040. Hoe kan dan nu de concrete uitvoering daarvan al uitgewerkt worden?

 

Wordt participatie serieus genomen?

Als HOP2040 zijn wij blijvend bezorgd over de gang van zaken. Het lijkt erop dat de opbrengst van de samenleving brede participatie niet serieus wordt genomen. Nadat de raad in juli nagelaten heeft om de opbrengst formeel vast te stellen wordt de opbrengst nu geheel genegeerd!

 

Respect en efficiënt: stel nu de Omgevingsvisie vast

Alle plannen waaraan nu gewerkt wordt, gaan nog steeds uit van achterhaalde  visies van verstedelijking. Maar dat past dus niet meer, de Hilversumse samenleving heeft helder en eensgezind gesproken! Stem de plannen die nu gemaakt worden daar dan alvast op af in afwachting van de Omgevingsvisie! Dan hoeven ze bij latere toetsing aan de Omgevingsvisie niet of weinig te worden herzien. Dat is respect voor de participatieopbrengst én efficiënt.

Resultaat terugzien

HOP2040 doet deze oproep aan de lokale politiek en zal dit bij iedere behandeling van gemeentelijke plannen aan de orde te stellen. Wij nemen participatie heel serieus, er is een helder eensgezind resultaat bereikt en dat moet herkenbaar worden in alle visies en plannen!

Laat een bericht achter