Onafhankelijke deskundigen: “Doelen en maatregelen zijn onvoldoende concreet.”


Op 25 mei publiceerde de Commissie MER een toetsingsadvies over de milieueffectrapportage (MER) van de Omgevingsvisie. De MER over de Omgevingsvisie is opgesteld door een extern bedrijf in opdracht van de gemeente Hilversum. De commissie MER heeft dit document nu door een team van onafhankelijke deskundigen laten beoordelen.

De Commissie concentreert zich in haar advies op de vraag welke beslisinformatie in het MER ontbreekt over de belangrijkste (conflicterende) ruimteclaims en geeft aan welke aanvullende informatie daarvoor nu nodig is  om een onderbouwd besluit over de omgevingsvisie te kunnen nemen. 

HOP2040 voelt zich gesteund in haar opvatting dat de Omgevingsvisie te weinig concreet is, onvoldoende (toetsbare) doelen bevat en te weinig richting geeft aan de ontwikkeling van Hilversum in de toekomst. Deze commissie zegt in feite hetzelfde maar dan over de MER van de Omgevingsvisie.

Uit het advies blijkt:

“Er is maar beperkt ruimte en niet alles kan op elke plaats. Geef daarom beter aan waar al deze ruimteclaims botsen en tot welke dilemma’s dit leidt, zo adviseert de Commissie. Dit is belangrijke informatie om strategische keuzes te maken over de verdeling van de ruimte. Tenslotte is het advies om de knelpunten in de gemeente met meer concrete cijfers in beeld te brengen, bijvoorbeeld voor geluid, verkeer en biodiversiteit. Zo kunnen milieueffecten en effectiviteit van de plannen beter worden beoordeeld. “

Het is nu aan de politiek in Hilversum, om met de zienswijzen en dit advies in de hand, verstandige keuzes te maken over hoe nu verder. Wat HOP2040 betreft wordt het meer in lijn met de participatie en concreter met een heldere afweging voor de politieke keuzes.

In de tussentijd zou het ook goed zijn dat de Raad zich uitspreekt over de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn. Het valt HOP2040 op dat er hier en daar ontwikkelingen worden ‘aangejaagd’ om binnen de huidige kaders nog besluitvorming te krijgen.

Lees hier het advies

Laat een bericht achter