Ons geluid in de klankbordgroep


De gemeente is het participatietraject voor de Omgevingsvisie 2040 gestart. Samen met adviesbureau IDBVV heeft zij een maatschappelijke klankbordgroep opgericht die op 9 juni jl. voor het eerst bijeen kwam. Taak van deze groep zou moeten zijn om te monitoren of de gemaakte afspraken worden nagekomen, de hele Hilversumse samenleving bereikt wordt en pro-actief mee te denken. HOP2040 was als vertegenwoordiger van inwoners voor 1 plaats uitgenodigd. We moesten helaas constateren dat de gemeente zelf oververtegenwoordigd was. En dat de deelnemers niet geïnformeerd zijn en de klankbordgroep nog vorm moet krijgen terwijl de participatie al gestart is.

HOP2040 heeft stevige kritiek geuit over de gang van zaken rondom het participatietraject. We hebben al eerderaangegeven dat de planning veel te krap is en de zomermaanden niet geschikt zijn. Op die manier realiseer je niet een maximaal bereik en deelname voor een betekenisvolle participatie. Dat hebben we nu weer herhaald, onze kritiek is inmiddels in de praktijk al zichtbaar geworden.

De start is veel te traag waardoor de 1e fase (communicatie richting samenleving) van het “herzien bestuurlijk Plan van Aanpak” van de raad is overgeslagen en is samengevoegd met fase 2 (de participatie). We zien een magere en te late communicatie naar de samenleving, een (nog) niet en niet tijdig functionerend online platform, het om technische redenen moeten afblazen van fysieke (coronaproof) wijksessies enz. enz. De participatietijd wordt hierdoor nog verder verkort. Deze vertraging valt wellicht niet meer in te lopen binnen de planning van de gemeente.

Door het beperkte bereik ontstaat een hapsnap raadpleging waardoor naar believen een ieder eigen conclusies kan trekken.

HOP2040 heeft luid en duidelijk aangegeven dit onacceptabel te vinden!

Tot nu is HOP2040 actief bij het meedraaien op de markt en in buurten om de participatie concreet invulling te geven. Als vrijwilligers interviewen en flyeren we mee.

De vraag rijst inmiddels of en hoe lang we daar nog mee door moeten gaan. We zien vanuit de gemeente nog geen enkele actie tot bijsturing, ondanks het duidelijke signaal dat dit niet volgens de afspraken verloopt en zo niet goed komt.

De komende dagen gaat HOP2040 als samenwerkingsverband van de 38 bewonersorganisaties zich beraden op haar (definitieve?) positie!

Laat een bericht achter