Rectificatie en aanvulling verslag Stadsgesprek 9 maart 2023


Dag Karin, Eric,

Het verslag van het Stadsgesprek op 9 maart staat inmiddels op de site van de gemeente.

Ik vind dit, als aanwezige en als inspreker, zeker niet nauwkeurig en evenmin volledig.

Hier wreekt zich dus al gelijk het feit dat de geluidsopname mislukt is.

In de Nieuwsbrief Omgevingsvisie maart 2023 staat: “Het Schrijfburo heeft daarom haar best gedaan om de avond zo nauwkeurig mogelijk schriftelijk vast te leggen.”

Dat is onvolledige informatie. De opdracht was een impressie van de avond te maken, maar toen ná de bijeenkomst bleek dat de geluidsopname mislukt was, is achteraf de opdracht gewijzigd in de avond “zo nauwkeurig mogelijk schriftelijk vast te leggen” en “een uitgebreider verslag te maken dan een impressie”.

Dat is op zich al een hele opgave als je er als opdrachtnemer met een andere insteek zat.

Het zou enorm helpen om een aantal mensen feed back op het verslag te laten geven zodat er alsnog een completer en herkenbaar verslag kan ontstaan. In het participatietraject werkte het redactieteam ook prima, dus die werkwijze doortrekken ligt voor de hand.

Het zou bovendien recht doen aan het belang dat de gemeente zegt te hechten aan de opname met de uitspraak “hoe belangrijk de opname was”.

Mijn suggestie is om alle deelnemers, die zich via de site met hun mailadres aangemeld hebben voor het Stadsgesprek, op te roepen om te reageren op het verslag. En deze reacties uiteraard te verwerken.

Mede daarom mijn verzoek om het verslag te corrigeren en aan te vullen met mijn onderstaande input.

Rectificaties:

 1. ‘Een woordvoerster namens het bewonerscollectief HOP2040 stelde dat de inhoud van de Omgevingsvisie in strijd is met de ‘participatieopbrengst’: deze woorden heb ik niet in de mond genomen. Ik heb gezegd dat de inwoners er “zich er niet in herkennen” en “zich niet gehoord voelen”. Gert van ‘t Hof heeft mijn woorden “zich er niet herkennen” en “niet gehoord voelen” ook meermaals herhaald.

De tekst die opgenomen moet worden, op basis van hetgeen ik gezegd heb: ‘Een woordvoerster namens het bewonerscollectief HOP2040 stelde dat de inwoners zich niet herkennen in het Ontwerp en zich niet gehoord voelen. De gemeente kan met deze mooie maar holle woorden alles en de inwoner niets.’

Direct gevolgd door rectificatie 2 en de aanvullingen 1, 2 en 3.

 1. De zin ‘De visie was volgens haar teveel gericht op economische groei en voorzieningen.’ moet vervangen worden door: “Volgens haar komt de essentie van de Ontwerp Omgevingsvisie niet overeen met de essentievan de participatieopbrengst. De Ontwerp Omgevingsvisie gaat uit van economische groei en voorzieningen, de participatieopbrengst heeft als kern het behoud van dorpse karakter/tuinstad, zonder hoogbouw om het dorpse karakter en het illusielandschap te behouden, meer openbaar groen, duurzaam en meer ruimte voor de fiets.”

Aanvullingen: uitspraken en vraag van HOP2040:

 1. “HOP2040 heeft eerder al aan de raad aangegeven dat voorliggend Ontwerp géén visie is en dat herhaalt HOP2040 hier weer.”
 2. “De raad heeft kaders gesteld voor het participatieproces. De raad moet nu haar verantwoordelijkheid nemen om kaders te stellen op de inhoud, op basis van de participatieopbrengst. Dat was ook de afspraak.”
 3. “Met dit Ontwerp wordt géén richting gegeven op basis van de participatieopbrengst aan de ontwikkeling van Hilversum naar 2040 omdat alles open blijft. Er zijn geen richtinggevende normen, concreet en toetsbaar, op basis van de participatieopbrengst opgenomen in dit Ontwerp. De participatieopbrengst wordt zo niet De inwoners voelen zich niet gehoord.”
 4. “De raad wil wél richtinggevende normen waar zijzelf de essentie legt, nl. economische groei en voorzieningen: in het op 1 februari jl. aangenomen amendement 23-15 wordt aangegeven “om richtinggevende normen te ontwikkelen per (maatschappelijk) voorziening/in Omgevingsvisie op te nemen/als basis voor het maatwerk in gebiedsagenda’s.”

De raad heeft zelf in december 2022 een inspiratiesessie georganiseerd waarin de door haar uitgenodigde 4 wijze heren hebben aangegeven: bepaal eerst wat voor gemeente je wilt zijn in 2040 en pas daar je voorzieningen dan op aan. Maar de gemeente en de raad draaien het nog altijd om in dit Ontwerp: eerst voorzieningen. Het onderwerp voorzieningen is niet de essentie uit de participatieopbrengst.

Richtinggevende normen op basis van de essentie van de participatieopbrengst behoud dorpskarakter/tuindorp/geringe groei/geen hoogbouw/behoud illusielandschap/meer openbaar groen/duurzaam/meer ruimte voor de fiets ontbreken in dit Ontwerp. De inwoners herkennen zich dus niet in dit Ontwerp.”

 1. “Vorig jaar in het Stadsgesprek op 12 mei, Gert van ’t Hof kan zich dat vast ook nog wel herinneren, heeft de voorganger van wethouder Karin Walters, Floris Voorink, die het hele participatietraject heeft meegemaakt en gehoord, de avond afgesloten met het advies aan het nieuwe college om 5 a 6 bouwlagen op te nemen in de Omgevingsvisie als maximum bouwhoogte omdat de samenleving geen hoogbouw wenst. En toch zijn in dit Ontwerp de hogere maximum bouwhoogten uit de oude Structuurvisie opgenomen. Ook hier kunnen de inwoners zich dus niet in herkennen.”
 2. “Keuzes vooruitschuiven naar gesprekken in de wijken zoals de gemeente wil wordt niets als er geen kaders vanuit de Omgevingsvisie worden meegegeven.”
 3. “HOP2040 roept iedereen op om zienswijzen in te dienen en roept de raad op om haar verantwoordelijkheid te nemen.”
 4. “Worden de zienswijzen openbaar gemaakt?”

Aanvullingen: uitspraken van anderen:

 • De uitspraak van Jan Willem Tap dat “het vliegveld niet bebouwd gaat worden”.
 • De uitspraak van Jan Willem Tap dat met hoogbouw in de Omgevingsvisie bedoeld is “1 a 2 bouwlagen erbij, geen skyline Rotterdam”.
 • De vraag van Gert van ’t Hof aan Jan Willem Tap: “Een vakantiepark aan de oostkant van Hilversum, zo concreet kan het zijn in de Omgevingsvisie?” Jan Willem Tap: “Ja, zo concreet kan het zijn.”
 • Er is tijdens het Stadsgesprek door téveel mensen té vaak en té expliciet gesteld: “door het ontbreken van concrete en toetsbare kaders is deze visie géén visie” om dat niet letterlijk terug te lezen in het verslag. Het is de kernboodschap welke met die woorden expliciet en eensgezind aan de gemeente is afgegeven.

Alle uitspraken van HOP2040 en anderen zouden integraal openbaar zijn geworden als de geluidsopname zou zijn gelukt. Er is m.i. derhalve geen enkele reden om bovenstaande niet in het verslag te verwerken. Deze brief als bijlage opnemen is geen acceptabele optie.

Voortvarendheid lijkt op zijn plaats gezien de fase van het traject.

Ik hoor graag z.s.m. wanneer jullie de omissies gaan rectificeren en aanvullen.

Nancy Koster

namens HOP2040

19 maart 2023

CC: alle raadsleden

PS:

 • Bovenstaande omtrent hetgeen gezegd is door sprekers inclusief de inspraak van HOP2040 is door 3 aanwezigen gecheckt en bevestigd.
 • Het Stadsgesprek was niet bedoeld om de participatie over te doen. Toch startte de avond met participatie/inhoudelijke inbreng van kinderen. Waarbij overigens hun beeld niet overeenkomt met de participatieopbrengst (wel hoogbouw versus geen hoogbouw). Kinderen zijn als doelgroep ook betrokken geweest in het participatietraject. Dit onderdeel van de avond krijgt een prominente plek in het verslag: start en foto. Wat was de achtergrond om de kinderen aan het woord te laten deze avond?

Laat een bericht achter