Tijd voor een update inzake de Omgevingsvisie!


Terwijl de val van het kabinet ons in november weer naar de stembus dwingt, maakten wij weer een nieuw hoofdstuk in het proces van de Omgevingsvisie 2040 mee.

In de gemeentelijke planning van begin dit jaar zou de Omgevingsvisie in september 2023 worden vastgesteld door de Raad. Maar die planning werd bijgesteld na een tumultueuze commissievergadering over de Zienswijzennota op 28 juni 2023.

Duidelijk werd dat het indienen van zienswijzen effect heeft gehad! Dank voor jullie medewerking daarbij!

Op 19 juli 2023 stonden de vaststelling van de Zienswijzennota en de voorgestelde aanpak op de agenda van de gemeenteraad.

Tijdens de commissievergadering op 28 juni 2023 was al duidelijk geworden dat de ingediende zienswijzen vooral betrekking hebben op de opbrengst van de participatie. Dat het Ontwerp Omgevingsvisie visieloos is en dus helemaal geen visie is. En dat er eerst een échte visie moet komen.

Het college had al een paar zaken meegegeven in de Zienswijzennota met als omlijsting “voortschrijdend inzicht”, maar de raad vindt dit geen juiste manier van presentatie aan de raad en vindt het ook te snel gaan.

De raad wil eerst met elkaar en het college in gesprek over de concretisering van doelen en toetsingskaders, de uitwerking van het begrip ruimtelijke kwaliteit en de aanzet tot gebiedsagenda’s.

HOP2040 begrijpt dat de raad dat wil en kan zich vinden in het Amendement A23/94. (zie bijlage)

Er had echter ook wel besloten mogen worden dat het college terughoudend moet besluiten over kwesties die ruimtelijk ingrijpen betreffen. Want we zien nog steeds dat deze Ontwerp Omgevingsvisie een vrijbrief biedt om met bestaand en lopend beleid door te gaan.

Voorbeelden daarvan zijn besluiten die wel op de raadsvergadering van 19 juli over belangrijke projecten zijn genomen (stedenbouwkundig ontwerp Arenapark, Gebiedsagenda Centrum, Mobiliteitsvisie 2040).

Dat juist D66 bij monde van Roderik van Grieken zich in het debat nog even druk maakt over de grote impact van de vele ingediende zienswijzen is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. De 177 (en geen 92!) zienswijzen hebben impact en de politiek heeft er ook expliciet naar gevraagd. Dan is het toch juist geweldig dat er zinvolle verbeteringen worden aangebracht?!

In de ogen van HOP2040 gaat dat nog niet ver genoeg; want dat zou pas écht bestuurlijke vernieuwing hebben betekend.

Namens Democraten Hilversum riep Rob Docter nog maar eens op om bij de vaststelling van de definitieve Omgevingsvisie integraal de opbrengst van de participatie op te nemen. Dat is een helder signaal.

Hart voor Hilversum heeft bij monde van Carolien Jansson aangegeven dat het de oproep van HOP2040 in de commissievergadering van 28 juni om de samenleving niet in de steek te laten goed gehoord heeft en daar ook gehoor aan wil gaan geven. Daar mogen we dus wat van verwachten.

De komende tijd zal in het teken staan van het gesprek dat de raadsleden met het college willen voeren over concrete doelstellingen en kaders.

Dat proces zullen we met grote belangstelling volgen en HOP2040 zou graag zien dat zoveel mogelijk inwoners en organisaties daar wederom actief aan gaan bijdragen!

Link naar agenda en stukken commissievergadering 28 juni 2023:

https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/d600f6d8-8242-484b-bb25-5100a7927f93

Link naar commissievergadering 28 juni 2023:

https://www.youtube.com/watch?v=EHXXXYqH6ik&t=313s

Link naar agenda en stukken raadsvergadering 19 juli 2023:

https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/6362f821-116d-4fb8-be9e-1d1d9620fbe0

Link naar raadsvergadering 19 juli 2023:

https://www.youtube.com/watch?v=W2QXd3gc8Zg

Laat een bericht achter