Voorbeeldbrief zienswijze


Voorbeeldbrief indienen zienswijze Omgevingsvisie

[Voorbeeldzinnen voor de thema’s natuur, landschap, bouwopgave, landbouw, CO2 & energie, die je -evt. naar eigen inzicht aangepast – in deze brief kan gebruiken vind je in de Toolkit op de website.]

Aan:

Burgemeester en Wethouders

Gemeente Hilversum

[datum]

Betreft: zienswijze Omgevingsvisie Gemeente Hilversum

Geachte leden van het college van Burgemeester en Wethouders,

Graag maken we van de mogelijkheid gebruik om een zienswijze in te dienen betreffende Omgevingsvisie 2040 Hilversum die op 6 maart 2023 ter inzage is gelegd.

Wij willen ….

[Vervolgens geef je aan welk verzoek/voorstel/oproep je wilt doen. Hiervoor kan je formuleringen gebruiken als:  Wij verzoeken om: te kijken naar … / … in de visie op te nemen / … in de visie vast te leggen / … mogelijk te maken / meer ruimte te maken voor … / … te ontmoedigen / … te verbieden. Zie voorbeeldzinnen per thema op de website]

Wij stellen voor ….

[De volgende stap is het voorstel iets meer uitwerken en concretiseren, als ook het beschrijven van gewenste acties. Wat kan de gemeente volgens jou doen om aan je verzoek/voorstel/oproep tegemoet te komen. Wees hier zo concreet en eenduidig mogelijk. Je kan hierbij ook verwijzen naar goede voorbeelden die je ergens anders hebt gezien. Of naar ongewenste ontwikkelingen en de bezwaren die je elders geconstateerd hebt.]

Dit draagt bij aan…

[Beschrijf hier welke knelpunten/problemen met jouw voorstel/verzoek worden opgelost. Benoem hier ook andere voordelen (meekoppelkansen) die hiermee behaald kunnen worden. Verwijs indien mogelijk naar goede voorbeelden elders.]

[Als je vindt dat (delen van) het ontwerp omgevingsvisie niet kan leiden tot een goede leefomgeving/ een negatieve invloed heeft op de leefomgeving, benoem dat dan en onderbouw je mening goed. Geef indien mogelijk ook aan of er, en zo ja welke, betere alternatieven te bedenken zijn]

De ontwerpvisie leidt tot …. [beschrijf en onderbouw hier de negatieve invloed]

Op basis van de bovenstaande argumenten heb ik bezwaar tegen het ontwerp omgevingsvisie.

Daarom verzoek ik u met inachtneming van mijn zienswijze het ontwerp omgevingsvisie gewijzigd vast te stellen, namelijk door …. [alternatief of verzoek om een onderdeel niet vast te stellen].

Uiteraard ben ik (zijn wij) bereid om deze zienswijze mondeling toe te lichten.

Ik verzoek om mij van de verdere procedure op de hoogte te houden.

Met vriendelijke groet,

[jouw naam en de naam van je organisatie of de namen van de organisaties namens wie je de brief stuurt]

[jouw adres of het adres van je organisatie of de namen van de organisaties namens wie je de brief stuurt]

[handtekening(en) toevoegen]

Bijlagen:

[als de indiener een vereniging of stichting is, de statuten en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel toevoegen]

Laat een bericht achter