Zienswijze omgevingsvisie 2040 Hilversumse Meent en Ondermeent


Een slim, lokaal en toekomst bestendig wijkenergiesysteem.

Het concept “omgevingsvisie 2040”, dat vrijgegeven is voor inspraak,  geeft een punt op de horizon aan voor de komende 25 jaar. Visies laten zien in welke richting en op welke wijze ontwikkelingen voor ons bewoners zich gaan manifesteren.

Op 9 maart is in de Regenboogkerk een stadsgesprek geweest waarin bewoners hun teleurstelling hebben geuit over onvoldoende visie en gebrek aan concreetheid en keuzen, die gemaakt zouden moeten worden.

Wij nemen de uitnodiging van wethouder Walters aan voor concrete zienswijzen.

Hierbij ons “haakje” waar de Gemeente en onze wijk en omgeving voordeel aan heeft,  zeker in het kader van de aangekondigde gebiedsanalyse met toekomst perspectief.

Zonne energie / Fit for 55 / Energiegemeenschap

Kort en krachtig staan wij voor een aanpassing van het traditionele energiesysteem via het realiseren van een slim lokaal en toekomst bestendig wijkenergiesysteem. De realisatie van een energiegemeenschap maakt daarvan onderdeel uit.
Via een energiegemeenschap in de Meent/Ondermeent trekken burgers, lokale overheden en kleine ondernemingen en boeren gezamenlijk op om samen energie op te wekken, op te slaan, te delen en te verkopen. Lokaal geproduceerde energie ook lokaal gebruikt zoals het bedoeld is (local4local).

De energiegemeenschap gaat over eigendom van een collectief samenwerkingsverband van bewoners, lokale ondernemers, agrariërs of andere lokale partners in de omgeving van het project. Het gaat daarbij om eigendom met omwonenden en bedrijven uit de omgeving van de projectlocatie de Ondermeent en niet een enkel bedrijf of individu. Uitgangspunt is dat iedereen uit de lokale omgeving, inclusief de omwonenden de kans moet hebben gehad om deel te nemen in het project. Het gaat erom dat de lokale omgeving de kans krijgt mee te kunnen investeren en mede-eigenaar te worden indien ze dit wensen.  We hanteren hierbij het streefcijfer van 40% energie uit hernieuwbare bronnen (conform Fit for 55) in de totale energiemix in 2030 en 50% in 2040.

Middelen

Het gebruik van het elektriciteitsnet in de Hilversumse meent gaat veranderen. Niet alleen al omdat er decentraal meer en meer energie wordt opgewekt maar ook meer elektriciteit wordt gebruikt doordat we elektrisch gaan rijden, elektrisch gaan koken en verwarmen. In onze energiegemeenschap richten we ons op woningen, kantoren, winkels en mobiliteit met als doel kant en klare proposities te komen waarin energie delen, duurzaamheid en financieel rendement verenigd zijn. De energiegemeenschap wordt een belangrijke bouwsteen van het toekomstige energiesysteem in de Hilversumse meent.

Het huidige elektriciteitsnet zit nu al vol, alom heeft men het over net congestie.  De eerste fase is dat we i.s.m. de Netbeheerder willen starten met het analyseren van de belasting van het Net, dat leert ons hoe we kunnen bijdragen om te voorkomen van piekbelastingen. Hierbij moet gedacht worden aan zonnepanelen, windenergie, buurtbatterijen, deelmobiliteit, ev-laadpunten, en slimme aansturing van warmtepompen of gemalen in de periferie van de Hilversumse meent.

De onderbouwing van deze zienswijze is als volgt: de overdag opgewekte energie via de zonnepanelen in onze wijk willen wij niet leveren aan het net maar opslaan opdat in de avond deze opgeslagen stroom in onze wijk kan worden geleverd omdat in de avond veel energie gevraagd wordt terwijl de zon niet schijnt (de elektrische auto’s van ons werkende deel van bevolking worden aangesloten  en de warmtepompen doen hun werk). Daarnaast speelt het probleem dat in de winterperiode de zonproductie laag is. Daarom ook hier het pleidooi om ook windenergie op te wekken voor een stabiele 100 % duurzame energie opwekking.

De in de zomer overtollige elektriciteit stellen wij ons voor om te zetten in bijvoorbeeld warmteopslag (bijv. systeem Hocosto te Nagele dan wel waterstof die in het najaar winter via een brandstofcel weer elektra levert aan het net). Met een buurtbatterij zijn de voordelen dat het elektranet wordt gestabiliseerd en netcongestie wordt voorkomen. Zeker in samenhang met Windenergie opbrengst kan een stabiele energievoorziening gerealiseerd worden.

Bij de warmtepompen wordt er impliciet vanuit gegaan dat de bewoners de extra energie via hun zonnepanelen op eigen dak kunnen leveren. Uitgangspunt is dat hierbij steeds gesaldeerd kan worden. Helaas zijn zonnepanelen op daken niet altijd mogelijk.
Als bewoners via een deelname aan een postcoderoos hun energie wel zelf kunnen krijgen is dat mooi meegenomen via hun energienota maar dat is een administratieve oplossing.

Wij zijn voorstander van het in overleg met de boeren in de Ondermeent volleggen van de daken van de boerderijen met zonnepanelen.  Er is een scenario denkbaar waarbij ook de bestaande zonnepalen gebruikt gaan worden voor de postcoderoos. Gelijktijdig zouden  kleine windmolens bij de boerderijen hun eigen energie kunnen opwekken. Deze hebben een masthoogte van ca. 15 meter. (model E.A.Z. bijvoorbeeld). Helaas is de efficiëntie van dit type beperkt en is er een voorkeur voor wat grotere turbines.

De energie opwekking van wind in de Ondermeent in combinatie met zonnepanelen  op de daken van de boerderijen en elders in de woonwijk gedurende de verschillende jaargetijden is bijzonder gunstig. Daarnaast behoort een stabiele prijs voor energie voor onze bewoners tot de mogelijkheden en zijn zij niet onderhevig aan de grillen van de “energiemarkt” met pieken en dalen. In de herfst en de winter is er meestal minder zon en meer wind en in het voorjaar en de zomer gemiddeld meer zon en minder wind. Dit is ook een argument om in onze visie geen zonneparken op het huidige agrarische gebied te plaatsen.  Hierbij speelt het gestelde in de omgevingsvisie t.a.v. biodiversiteit en agrarisch weide beheer ook een rol.

Wind energie

Wij hebben begrepen dat de overheid het groeiplafond voor wind- en zonenergie op land heeft geschrapt (geen beperking tot 35 terrawattuur in 2030 maar nu met een ambitie van 54,9 terrawattuur). In dat verband zijn wij voorstander van het plaatsen meerdere “grotere windmolens” langs de Loodijk in de Ondermeent ter hoogte van het bedrijventerrein “de Boomgaard”  in Wijdemeren. Wat betreft de grootte en dus hoogte van deze turbines bestaat er al een referentiepunt namelijk de hoogte van de bestaande hoogspanningsmasten en de daar tussen hangende leidingen.
Wij zijn ons bewust van de kwetsbaarheid van onze natuurgebieden in onze omgeving, waar natuurbeheerders uiteraard aandacht voor vragen. Dit zal moeten worden meegenomen.

Hilversum kan aldus extra (wind-) energie voor onze wijk en haar gemeente opwekken.
In elk geval kan daarmee een veel beter uitgebalanceerde en stabiele stroomopbrengst worden gerealiseerd waar ook onze buurgemeenten van kunnen profiteren. Per slot van rekening gaat het hier om een deel van het RES gebied in Gooi en Vechtstreek.

Aanpak van het buurtinitiatief

Met o.a. de direct betrokken partijen als Gemeente, Liander, de energiecoöperaties samen met hun koepel Energie Samen, de boerenbedrijven, natuurbeheerders en de bewoners gaan wij stapsgewijs dit buurtinitiatief uitwerken als onderdeel van de gebiedsanalyse.

Generaties na ons (in elk geval voor 2040) zullen hier van profiteren.

Wat betreft de participatie van onze bewoners bepleiten wij een open, transparante dialoog, waarbij alle technische uitgangspunten en vragen voor een ieder toegankelijk en begrijpelijk zijn.

Gemeenteraad, neem deze zienswijze over, en pak de handschoen op, namelijk:  help mee    het traditionele energiesysteem aan te passen via het realiseren van een slim lokaal en toekomst bestendig wijkenergiesysteem, gezamenlijk door, voor en met onze bewoners.

Namen bij HOP2040 bekend

Laat een bericht achter