Zienswijze Stadsbouwmeester


Betreft: Voorstel tot het benoemen van een vaste Stadsbouwmeester in de traditie van Hilversum met Dudok.

Hilversum heeft in het begin van de vorige eeuw een principiële keuze gemaakt voor een Stadsbouwmeester. Dit heeft geleid tot gebouwen en wijken die naast esthetische vormgeving hebben bijgedragen aan maatschappelijke en sociale winst. De wijken waren opgebouwd met het oog op een variëteit aan bewoners, ruimte voor spelende kinderen, scholen op loopafstand en een gezonde afwisseling van gebouwen en groen.

De verantwoordelijkheid van de Stadsbouwmeester reikte blijkbaar ver. Van de eerste planvorming tot en met de bouw. Dat zouden wij graag terug zien in onze gemeente.

Op dit moment worden plannen gemaakt door projectontwikkelaars of corporaties. De gemeente heeft een rol in het toestaan van de eerste plannen en het toetsen aan het bestemmingsplan en de regels die voor de bouw gelden.

Wij staan een procedure voor waarin een bouwmeester van het begin af aan betrokken is bij een project en vanuit een gedragen visie kan sturen aan de voorliggende initiatieven.

Nu moeten bewoners via bezwaren, discussie, machteloze participatie een plan proberen te beïnvloeden. Als voorbeeld kunnen de plannen op het Puikterrein dienen: een gebouw van minstens twaalf hoog, veel meer woningen per vierkante meter dan gebruikelijk in de wijk, gekunstelde groene doorgangen voor wild, waardoor de verbindingen tussen natuurgebieden worden verbroken, druk op wegen die niet geschikt zijn voor veel verkeer, parkeer problemen en geen eenheid met de stedenbouwkundige opzet van de wijk.

Te gek voor woorden dat de bewoner dit allemaal zelf met regelen en dan nog contact houden met de projectontwikkelaar en de project ambtenaar van de gemeente.

Uiteraard is de uiteindelijke besluitvorming een zaak van de Raad. Maar dan is er al getekend en gerekend.

Een Stadsbouwmeester kan zorgen voor visie, overzicht en gewogen integrale besluitvorming. Zodat projecten passen in de visie van de gemeente en de brede doelstelling van het bouwen aan een leefbare en passende omgeving mogelijk wordt.

Zo werkt Hilversum aan een plaats waar mensen wonen, werken, leven, opgroeien en graag blijven. In balans met en zorg dragend voor de prachtige natuurlijke omgeving.

De geschiedenis leert dat dit kan, evenals de wijze waarop de Nieuwe Lelie tot stand is gekomen: vanaf het begin is gezocht naar verbinding met de buurt, recht doen aan het gedachtegoed van Dudok, nauw contact met de gebruikers en duidelijke regie vanuit de gemeente.

Naam bekend bij HOP2040

Laat een bericht achter