Commissie ruimtelijke kwaliteit kritisch op Omgevingsvisie tijdens bespreking


Geachte leden van de commissie CRKM,

Bij de bespreking van de concept Omgevingsvisie 2040 op donderdag 11 april jl. was HOP2040 als toehoorder aanwezig. Naar aanleiding daarvan willen wij de commissie complimenteren met de kritische vragen die daar door u zijn gesteld en vertrouwen erop dat dit zijn weerslag krijgt in uw advies aan het gemeentebestuur.

Het viel ons op dat de kritische vragen van uw commissie grote overeenkomsten hebben met de consistente en consequente kritiek die HOP2040 (collectief van 41 bewonersorganisaties in Hilversum), gedurende het gehele 4-jarige (!) traject van totstandkoming van deze visie heeft gehad. Het ontbreekt aan toetsbare (harde) concrete kaders op hoofdlijnen die leidraad kunnen/moeten zijn bij toekomstige planvorming. De oude, wel in cijfers uitgedrukte normen zoals bijvoorbeeld bouwhoogten in de Structuurvisie 2030, worden in de concept Omgevingsvisie toch weer opgenomen maar staan haaks op de uitkomsten van de samenleving breed gehouden participatie! De samenleving wil géén hoogbouw!

En door uitwerking door te schuiven naar nog op te stellen Gebiedsagenda’s met deelparticipaties, zal de integraliteit van het wensbeeld van toekomstig Hilversum verloren gaan, evenals de zwaar bevochten integrale Denkrichting die als basis de opbrengst van de Hilversum-brede participatie heeft.

Ter illustratie voegen wij hierbij de  inspraakreactie van HOP20240 tijdens de raadscommissie ruimtelijke ordening op 17 januari jl., waarin wij punten aanvoerden die uw commissie naar blijkt ook kritiek vindt.

Met betrekking tot de Denkrichting wijzen wij graag nog even op de zinsnede op pagina 3 onder omgangsvormen 2:

“……. Gebruik de Omgevingsvisie daarbij als toetsingskader bij nieuwe ontwikkelingen……”. Naar onze mening is voorliggende Omgevingsvisie, zonder concrete toetsbare kaders of verwijzing naar landelijke normen en parameters daarvoor niet geschikt.

Let wel: de Denkrichting is door de raad omarmd!

Al 4 jaar lang is HOP2040 met de gemeente hierover in gesprek. Wij verwijzen u graag naar onze website www.hop2040.nl waar wij onze vele reacties aan de gemeente openbaar hebben gearchiveerd. Ook hebben wij een sessie met hoogleraar huisvestingssystemen de heer Peter Boelhouwer gehad en aangereikt aan de raad en college. Dit is eveneens terug te vinden op onze site.

Hopelijk kunnen deze opmerkingen u nog tot steun zijn bij het door u op te stellen advies. En uiteraard zijn wij altijd bereid om nadere toelichting te geven.

Wij wensen u veel wijsheid bij het uitbrengen van uw advies!

Laat een bericht achter