Er is al een concept omgevingsvisie maar die is nog niet gedeeld


De projectleider van de gemeente gaf op de BVS voor de raad een presentatie over de Milieueffectrapportage (MER) m.b.t. de Omgevingsvisie 2040.

Er is dus al enige tijd een concept Omgevingsvisie. Deze is bij adviesbureau Arcadis neergelegd om de mogelijke MER-effecten in kaart te brengen. Dat rapport gaat nu naar een landelijke MER-commissie die de gemeente Hilversum gaat adviseren om al dan niet zaken aan te passen.

Dit advies is niet bindend en kan nog een paar maanden op zich laten wachten.

De planning zoals werd aangegeven:

  • concept Omgevingsvisie gaat vóór Kerst 2022 naar de raad
  • 11 januari 2023 is de raadscommissie; de raad kan amenderen
  • medio februari 2023 (afhankelijk van amendementen mogelijk wat later) gelegenheid tot inspraak  en komt er een Stadsgesprek
  • 23 mei 2023 definitief raadsvoorstel Omgevingsvisie 2040 dat nog vóór het zomerreces door de raad vastgesteld kan worden

Er werd onder meer gesteld dat als inzichten/adviezen uit de MER-rapportage ingebracht worden in het politieke debat, dat tot vertraging kan leiden.

En als de concept Omgevingsvisie wordt geamendeerd kan dat mogelijk leiden tot aanpassingen van de reeds vastgestelde deelvisies. Wat ook weer vertraging kan opleveren.

Tenslotte heeft HOP2040 als serieuze partner in het participatietraject de projectleider gevraagd ons in het vervolg tijdig te informeren.

Laat een bericht achter