Uitleg indienen zienswijzen


Uitleg indienen zienswijze Omgevingsvisie

De Omgevingswet hecht veel waarde aan participatie. In de wet is vastgelegd dat iedereen die dat wil formeel een mening kan geven, oftewel een zienswijze kan indienen op de ontwerp omgevingsvisie. De manier waarop overheden (bijvoorbeeld jouw gemeente) dit organiseren, dus hoe overheden regelen dat inwoners, ondernemers en organisaties hun wensen en ideeën kunnen inbrengen, is aan de overheden zelf. Maar het kan in elk geval altijd door de gemeente een brief te sturen. Heb je je inbreng (zienswijze) gegeven dan moet de overheid vervolgens jouw inbreng meewegen bij het definitieve besluit.

Sommige overheden kunnen ook al in een eerder stadium vragen om input van burgers. Kijk dus vooral op de site van je gemeente of neem contact met ze op, om te vragen welke mogelijkheden er in jouw gemeente zijn om actief mee te denken.

Inhoud zienswijze

In een zienswijze moet in ieder geval staan:

  • de naam en het adres van de indiener of indienende groep
  • de datum van de zienswijze
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen de zienswijze is gericht
  • alle gronden (argumenten) van de zienswijze
  • als de indiener een vereniging of stichting is, de statuten en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel

Voorbeeld zienswijze

Om je op weg te helpen hebben we een voorbeeldbrief zienswijze omgevingsvisie opgesteld die je zelf kan invullen (zie verderop in dit document). En om je ook op weg te helpen bij het invullen hiervan, hebben we voorbeeldzinnen geformuleerd voor de verschillende thema’s (natuur, landschap, bouwopgave, landbouw, CO2 & energie) die je in de brief kan gebruiken. Uiteraard kan je deze voorbeeldzinnen aanpassen, zodat ze beter aansluiten bij de situatie in jouw gemeente. Deze voorbeeldzinnen vind je in de Toolkit op de website.

Behoefte aan een concreet voorbeeld van een zienswijze? Bekijk de zienswijze van Stichting Middengebied.

Hoorzitting

Voordat het bestuursorgaan (overheid, bijvoorbeeld jouw gemeente) een definitief besluit neemt, kan men nog besluiten een hoorzitting te organiseren, maar dit is niet verplicht. Als er geen hoorzitting is vermeld in de bekendmaking van het besluit, kun je het bestuursorgaan vragen om er een te organiseren. Tijdens de hoorzitting kun je mondelinge zienswijzen indienen. Ook degenen die een schriftelijke zienswijze hebben gegeven, kunnen op deze zitting het woord voeren.

  • Let op: controleer zorgvuldig of je zienswijze wel goed is weergegeven in het verslag van de zitting


Termijnen

De zienswijze moet binnen de gestelde inspraaktermijn (binnen 6 weken vanaf de eerste dag van terinzagelegging, tenzij anders bepaald) ingediend zijn.

Nadat de termijn voor het indienen van zienswijzen is verstreken, komt het bestuursorgaan tot een definitief besluit. Hiervoor heeft het tot uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de aanvraag de tijd.

Laat een bericht achter